Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων
  • Λογιστικές αναλύσεις, οικονοµικά αποτελέσµατα, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
  • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
  • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)
parallax background

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών